> >
<<
>>
<< >>

7.6.3.

[ (1954)] .

7.6.7.

.

.

, :

, , , ,

7.6.8. 7.6.7, , .

. , , ( . . , ( )

7.6.1.

. , , . . ,

, : .

7.6.2.

. , .

7.6.8. , , , .

, , .

. , .

7.6.2 , , .

, . . [. (1953, . XII, . 4).]

(1941b) , ( )

, ,

( );

(32) ,

2 ,

, (35) ,

,

,

, . , (35) .

, (41)

,

.

(1957), .

7.6.9. , (35) , ,

, (48) [. , (1959, . I, . VII, . 7); ., (1957, . 288).]

7.6.10. 7.6.9

(1941), (1941b) (1949) ( 1942 .). (1961) , .

<< >>